તમને તો ખબર જ છે

એક વખત એક કાકા પાલતુ પ્રાણીઓની દુકાન પાસેથી પસાર થતા હતા, ત્યાં પાંજરામાં રાખેલો પોપટ એ જોઇને બોલ્યો એય ટકલુ બોડિયા. આ સાંભળીને કાકા ગુસ્સે થઈ ગયા, પણ કંઇ બોલ્યા વગર ત્યાંથી જતા રહ્યા.

બીજા દિવસે પણ ફરી એવુ જ બન્યુ. ત્રીજા દિવસે ફરી પાછો પોપટ બોલ્યો, “એય ટકલુ બોડિયા”, આ સાંભળી કાકા દુકાનદારને મળ્યા અને પોપટ વિષે ફરીયાદ કરી. ફરી પાછા એ કાકા ત્યાંથી પસાર થયા, આ વખતે પોપટ કંઇ ન બોલ્યો એટલે કાકાએ પુછ્યુ કેમ તારી બોલતી બંધ થઈ ગઈ!! પોપટ બોલ્યો, ‘કાકા તમને તો ખબર જ છે, મારે તમને કંઈ કહેવાની જરૂર છે?‘ 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s