સંબંધ

કતઅ કીજે તઅલ્લુક હમ સે,
કુછ નહી હૈ તો અદાવત હી સહી”  – ગાલિબ

સંબંધો સારા અથવા ખરાબ હોઇ શકે છે. આપણે કોઈ ને ધિક્કારીએ તો પણ દુશ્મનીનો સંબંધ જાળવતા હોઇએ છીએ, જ્યારે કોઇ પણ સંપર્ક રહે તેને સંબંધોની ગેરહાજરી કહી શકાય. શેરમાં ગાલિબ વાત પર ભાર મૂકે છે કે સંબંધ રહેવો જરૂરી છે ભલે પછી તે શત્રુતાનો કેમ ના હોય. પ્રેમની અપેક્ષા બાદ એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય જ્યાં પ્રેમ નથી રહ્યો ત્યારે શાયર કહે છે કે મારી સાથેનો સંબંધ (તઅલ્લુક) તોડી નાખશો, ભલે આપણી વચ્ચે હવે કંઇ રહ્યું નથી તો પણ દુશ્મની(અદાવત)નો સંબંધ જાળવી શકાય છે. સંબંધોની શૂન્યતા કરતા દુશ્મનીનો સંબંધ સારો છે.

મિત્રો આપણા જીવનમાં ઘણી વખત એવુ બનતુ હોય છે કે આપણે જે તે સંબંધનો અંત લાવી દઈએ છીએ, પણ શું સંબંધનો અંત લાવવા માટે સંબંધની શરૂઆત થઈ હતી? એવુ કરતાં પહેલા એક વખત જરૂર વિચારશો. 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s