પ્રેક્ષકની દેશભક્તિ

એક વખત વસીમ જાફર અમદાવાદ ક્રિકેટ મેચ રમવા આવ્યો. આખા દિવસના અંતે તેણે માંડ માંડ ૫૦ રન પુરા કર્યા. મેચ દરમિયાન એક છોકરો જોર જોરથી બુમો પાડતો હતો અને વસીમ જાફરને રમવા માટે પ્રોત્સાહન પુરુ પાડતો હતો.

મેચ પુરી થયા પછી વસીમ જાફર એ છોકરાના પિતા પાસે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે તમારો છોકરો તો સાચો દેશભક્ત છે. આખી મેચ દરમિયાન ઊભો થઈ થઈને વંદે માતરમની બુમો પાડતો હતો. એ છોકરાના પિતાએ કહ્યું કે એ વંદે માતરમની બુમો ન હતો પાડતો, પણ કહેતો હતો કે “વન-ડે” માં તો રમ. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s