ગુજરાતી Jokes-III

મંદીની ટીપ્સ

એક શાણા અર્થશાસ્ત્રીએ આવનારી મંદી માટે એક સોનેરી સલાહ આપી છેઃ

“જો તમે જરૂર ના હોય એવી ચીજો તમે ખરીદતા રહેશો, તો ઝડપથી એવો સમય આવશે કે તમને જરૂર હોય એવી ચીજો તમારે ‘વેચવી’ પડશે!”

નોન-વેજ એસએમએસ

હવે પછીનો મેસેજ નોન-વેજ છે. ધ્યાનથી વાંચીને તરત ડીલીટ કરી નાંખજોઃ
…..
…..
…..
…..
-એક કાકા ચિકન મસાલા ખાઈ રહ્યા હતા!

સદીએ સદીએ મમ્મી

૧૭મી સદીની મમ્મી એના દીકરનેઃ
“બેટા, આપણા ધર્મવાળી છોકરી સાથે લગ્ન કરજે”

૧૮મી સદીની મમ્મીઃ
“બેટા, આપણી જ્ઞાતિવાળી છોકરી સાથે લગ્ન કરજે”

૧૯મી સદીની મમ્મીઃ
“બેટા, આપણી પેટા-જ્ઞાતિવાળી છોકરી સાથે લગ્ન કરજે”

૨૦મી સદીની મમ્મીઃ
“વાધો નહિ બેટા, આપણા દેશની છોકરી સાથે લગ્ન કરજે”

૨૧મી સદીની મમ્મીઃ
“મને દેશ, કુળ, જ્ઞાતિ, પેટા-જ્ઞાતિ કે ધર્મની ચિંતા નથી..પણ બેટા, તું કોઈ છોકરી જોડે જ લગ્ન કરજે!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s