ગુજરાતી જોક્સ VII (સ્માઈલ પર સર્વિસ ટેક્ષ નથી )

જો આફ્રિકામાં કોઈ બાળક જન્મે તો એના દાંતનો રંગ કેવો હોય?

વિચારો…

વિચારો…

હજી વિચારો છો ?

ભલા માણસ, તરત જન્મેલા બાળકને દાંત હોય ખરા?? 😀

સ્વચ્છતા અભિયાન

સમાજસેવક એક રેસ્ટોરેન્ટમાં નાસ્તો કરવા ગયા. નાસ્તો કરતાં કરતાં એમણે અચાનક મેનેજરને બોલાવીને કહ્યું “તમારી રેસ્ટોરેન્ટમાં આજ કાલ સ્વચ્છતા પર બહુ ધ્યાન આપવામાં આવતું લાગે છે?

મેનેજર બહુ ખુશ થઇને કહેવા લાગ્યા, ‘ જી સાહેબ, તમને શી રીતે ખ્યાલ આવી ગયો?’

‘બધી જ વાનગીઓમાંથી સાબુનો  સ્વાદ આવે છે!’ 😀

બંતાને મેસેજ

બનતા ઓફીસમાં આવ્યોં ત્યારથી બહુ ખુશ દેખાતો હતો.

સંતાએ પૂછ્યું , ‘ક્યાં બાત હૈ , આજ બડા મૂડ મેં નજર આ રહ હૈ ?’

બંતા: ‘ અરે આજ સુબહ સે મેરે મોબાઈલ પે ધડાધડ ‘ આઈ લવ યુ’ કે મેસેજ આ રહે હૈ!’

સંતા: ‘અચ્છા? આજ ઐસી ક્યાં ખાસ બાત હૈ?’

બંતા: કુછ નહિ..આજ મેં મેરી બીવી ક મોબાઈલ લાયા હું ના !’

We human discriminate our selves by cast, colour, region, language, culture and social status still we all smile in the same language.

You don’t know you can make somebody’ day.  Keep Smiling!! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s