આને શું કહેવું?

વ્યક્તિ ૧: આ ઘર સળગી રહ્યું છે.

વ્યક્તિ ૨: એમાં મારે શું?

વ્યક્તિ ૧: તમારું સળગી રહ્યું છે.

વ્યક્તિ ૨: એમાં તારે શું?

આ છે આજના માણસનું માનસ, જીવો જિંદગી દિલથી 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s