અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ પ્રોપર્ટી ટેક્ષ નું ઓનલાઇન પેમેન્ટ શક્ય છે.

જયારે “ahmedabad municipal corporation property tax online payment” ગુગલ કરીએ તો નીચે આપેલી વેબસાઈટની લિંક ગુગલના સર્ચનાં પરિણામમાં સૌ પ્રથમ ઉપર હોય છે.

www.egovamc.com

પરિણામમાં નીચે આપેલી લિંક પણ હોય છે.

http://www.egovamc.com/property_tax/frmDuesPaid.aspx?sno=PropertyTax

આપેલી લિંક પર જઈને ટેનામેન્ટ નંબરથી  સર્ચ કરીએ તો પણ એરર આવે છે પરંતુ આ જ વેબસાઈટમાં સર્વિસ ટેબમાં પ્રોપર્ટી ટેક્ષની લિંક આપેલી છે.

AMC Menu

આપેલી લિંક ક્લિક કરીએ તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલની બીજી જ વેબસાઈટ ખુલે છે જેની લિંક નીચે આપેલી છે.

http://ahmedabadcity.gov.in/portal/web?requestType=ApplicationRH&actionVal=viewSearchPage&queryType=Select&screenId=1400004

આ વેબસાઈટ પર ટેનામેન્ટ નંબરથી સર્ચ કરીએ તો પ્રોપર્ટીની બધી ડીટેઇલ મળે છે જેમાં પેમેન્ટ માટેની લિંક પણ હોય છે. જેના થકી પેમેન્ટ કરી શકાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનાં ધ્યાનમાં આ વાત આવે તો લોકોને પડતી અગવડ દુર થઇ શકે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s